O fundacji

Fundacja Felicitatem

o fundacji

Fundacja Felicitatem została założona 16 lutego 2018 roku jako środek mający za zadanie realizację naszego marzenia o zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich poprzez wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków w poszanowaniu zróżnicowania kulturowego, wyznaniowego, historycznego. Fundację tworzą ludzie zaangażowani w swoją pracę, którym zależy na innowacyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Od początku działalności pomyślnie realizujemy projekty związane z rozwojem obszarów wiejskich, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, tradycji jak i projekty związane z propagowaniem turystyki. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń, warsztatów oraz ewaluacji projektów. Do tej pory prowadziliśmy warsztaty refleksyjne dla Lokalnej Grupy Działania oraz stworzyliśmy raporty z tych warsztatów. Przygotowywaliśmy i prowadziliśmy warsztaty pn. Jak założyć wioskę tematyczną?, które miały na celu innowacyjne pobudzenie ekonomii społecznej w małych miejscowościach opartej na dziedzictwie kulturowym i historycznym tych miejscowości. Oprócz tego wydaliśmy publikacje, mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, promocję idei odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności.

Nasze cele to:

 • 1. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
 • 2. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
 • 3. Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
 • 4. Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.
 • 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • 6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • 7. Ochrona i promocja zdrowia.
 • 8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
 • 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz seniorów.
 • 10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • 11. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce-gospodarczej.
 • 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • 13. Działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • 14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • 15. Promocja organizacji wolontariatu.
 • 16. Rozwijanie wiedzy o regionie.
 • 17. Upowszechnianie i wymiana informacji o podejmowanych inicjatywach.
 • 18. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • 19. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • 20. Inicjowanie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 • 21. Działania doradcze, szkoleniowe, informacyjne, monitorujące, integracyjne.
 • 22. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 • 23. Współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań.
 • 24. Współpraca oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych krajowych i zagranicznych oraz ze społeczności lokalnych i regionalnych innych państw.
 • 25. Działalność wspomagająca rozwój turystyki i krajoznawstwa.